Egy Petőfi karikatúra margójára…

 

Vajon milyennek látta a művész Petőfit a vászon előtt? És ki látta igazán jól?

 

Az elmúlt évszázad alatt született Petőfi ábrázolások változatossága felvetheti bennünk a kérdést, hogy valójában melyik művész melyik ábrázolása álhatott legközelebb Petőfi legszemélyesebb, legélethűbb, legpontosabb ábrázolásához? Vajon az egyes művészi technikák mennyire adják vissza a Géniusz költő jellemét, nemzeti identitást erősítő karakterét, melyek azok a karakterológia szempontjából is kiemelten fontos vonalak, amelyek már a papíron, vagy a vásznon Petőfi legjellemzőbb vonásait tükrözik.

 

1899-ben, a Nagybánya című lapban megjelent Törökfalvi Pap Zsigmond, nagybányai törvényszéki bíró – aki egyébként festészettel is foglalkozott – visszaemlékezése, akit Petőfi titkon Szendrey Júlia hódolójának is tartott. Törökfalvi és Petőfi még Pestről ismerték egymást, 1845-ben ismerkedtek meg Pálffy Albert révén, akivel együtt lakott Petőfi ekkor a Molnár utcában. Törökfalvi ebben az időben, mint jurátus szívesen festett arcképet, mint ahogy ő írja: „csakis vízfestékkel”. Jókai és Pálffy megfestése után felkérte Petőfit is, hogy üljön a vászna elé, akit „le is festett bristól papírosra bal arcról félprofilban.”

Törökfalvi visszaemlékezésében a következőképpen elevenítette fel a szituációt:

„Többször kellett ülnie; mondhatom, elég türelmes volt. Egyszer festés közben egész komolysággal azt mondja: „Úgy-e hasonlítok Byronhoz?”

„[…] Akkor 22 éves ifjú volt. Tartása egyenes, arca szikár, sötétbarna haj hátul apróra nyírva, előbb nagyobb üstöke kissé göndör hajlással természettől [fogva] felfelé állott, nem úgy, ahogy akkor az ifjúság viselte, a lágy hajat balra felfodorítva, jobboldali választékkal. Az üstökhaj bősége látszólag alacsonyította Petőfi homlokát, melyen szemöldei közt függőleges redő látszott.

Törökfalvi leírásában további részletekre is kitér:

„[…] Erélyes tekintetű barna szemeinek élénk volt a tüze, amit bágyadt arca még feltűnőbbé tett. Egyenes orra, kis szája, telided alsó ajka volt, mely legtöbbször kissé dacosan ejtette ki a szót. Keskeny bajusza, szája zugán alól vékonyan felhajlott. Spanyolszakállt növelt, ami két oldalon sima arcát hosszabbnak tűntette föl. Egyszerűen zsinórozott fekete attiláját begombolva, arra kihajlott inggallért viselt.”

A leírás egyik legizgalmasabb része kétségkívül az, amelyben Törökfalvi a más művészek által készített alkotásokat is elemzi a saját maga által tapasztaltakkal párhuzamba hozva. A legpontosabbnak Barabás Miklós eredetije után Tyroler metszetét tartotta, azonban a dunaparti Petőfi-téren felállított ércszobor orrát nem olyan szabályos hajlatúnak vélte, mint ahogyan az valójában kinézett.

Végül kissé ironikusan megjegyzi: [...] Huszár Adolf szobrászunknak is említeném, hogy a szoboralak szája tájékán nem látom kifejezve azt a dacos valamit, ami a költőnél – ha szavalt – kiválóan jellemző volt […].

Hajagos Csaba

 

 

Vajon Petőfi is szerette a bort? Ha igen, mely fajtákat részesítette előnyben? -„Különben én becsüllek, oh, pohár!”

Sok-sok találgatás és bizonytalanság övezi Petőfi Sándor életmódjának körülményeit, azonban étkezési szokásai, viselete, személyiségének legjellegzetesebb elemei a legnépszerűbb és legizgalmasabb témák közé tartoznak.

A kutatások alapját minden esetben a költő munkássága, verseinek tartalmi elemei, indíttatása adja, így van ez ebben az esetben is, hiszen a bor és Petőfi Sándor kapcsolata már a pályafutás kezdeti szakaszában nyilvánvalóvá vált, hiszen első versét, a Borozót, pápai diákként, 19 évesen küldte meg az Athenaeum szerkesztőségének. A bor dicsőítése számtalan költeményében megjelenik, Az egy estém otthon c. versében az édesapához fűződő viszony "romantikus" elemeként jelenik meg. Petőfi bordalainak vidámsága és humora arra enged következtetni bennünket, hogy a költő önmaga sem volt híve a korlátlan borfogyasztásnak, alkoholizálásnak, azonban bizonyosan maga is fogyasztotta azt, munkájában összekapcsolva azt a szerelem megéneklésének eszközeivel.

A költő géniusz és a bor kapcsolatának tárgyi bizonyítéka a Petőfi Irodalmi Múzeumban őrzött boros pohár, amely Kalla Zsuzsa irodalomtörténész közlésében az alábbi leírással szerepel: „A pohár zöld színű öntött üvegből készült. Felső része alul elkeskenyedő henger, alul a talp tölcsérszerűen kiszélesedik. A felső rész peremén egy, alján két kidomborodó csík fut.A kettő közötti sávban körökben elhelyezett bütykök adják a mintát. A pohár alsó felének tetején, a fogónál egy sor kidomborodó félgömb látható. (Méretei: 14,2 cm magas, felső átmérője 6,7 cm, alsó átmérője 7,8 cm).

Petőfi Sándor e pohárhoz tanúsított ragaszkodása az 1844-ben írt Poharamhoz című versében a következőképpen mutatkozik meg:

Különben én becsüllek, oh, pohár! / Csak egy van benned, amit restelek; / Azt restelem csak benned, oh pohár! / Hogy olyan könnyen kihörpentelek. // Ha én tenéked volnék, oh pohár! / Ki nem fogynék a borból sohasem; / Aztán, ha nékem volnál, oh pohár! / Innál belőlem véges-végtelen.” Sőt mi több, a "Furfangos borívó" című versében bevallja, hogy szereti a bort, de néha csak „nagy nehezen megy beléje”.

Hogy 1848. márciusában milyen bort fogyaszthatott a költő, azt pontosan meghatározni lehetetlen, azonban egy bizonyos: A 19. század első harmadában a vörös, testes borok fogyasztása helyett sokkal inkább a fehér és a siller (a rose-nál sötétebb, a vörös bornál világosabb borok) vált szokássá, utóbbit a mai Bács-Kiskun vármegye déli területein (Nemesnádudvar, Császártöltés) már a 19. század közepén is készítették.

Hogy megtöltötte-e valaha is Petőfi poharát a híres vármegyei siller borral, azt nem tudjuk?. A szőlőtőke terméséből készült nedű költői magasztalása felől azonban nem lehet kétségünk.

 H.Cs.

Petőfi és Arany János barátságának margójára

Üdvözlöm Önt! Ma olvastam Toldi-t…

Petőfi és Arany János barátságának margójára

Ahogyan azt már az iskolapadban is tanultuk, Petőfi Sándort és Arany Jánost rendkívül szoros barátság fűzte egymáshoz, életük számos ponton összefűződött. A kötelék olyannyira erős volt közöttük, hogy Petőfi és Szendrey Júlia gyermekük – Zoltán – keresztszüleinek Aranyékat kérték fel, sőt a forradalom és szabadságharc alatt – 1849 februárjában – Júlia és Zoltán Nagyszalontára került, itt tudta őket biztonságban a szolgálatát teljesítő férj és édesapa Petőfi.

De hol is kezdődött ez a bensőséges kapcsolat e két emblematikus költőnk között? Egészen pontosan 1847. február 4-én, amikor is Petőfi – a Toldi kéziratának olvasását követően – méltató gondolatokkal és egy erre az alkalomra írott versével köszöntötte Aranyt és az ő remekművét, a Toldit. Az eredeti kézírás másolatát Kéry Gyula közölte, most mi is megmutatjuk e bejegyzésben:

„Üdvözlöm Önt! 

Ma olvastam Toldit, ma írtam e verset s még ma el is küldöm. Az Életképekben ki fog ugyan jönni, de én minél hamarabb akarom Önnek tudtára adni azon meglepetést, azon örömet, azon elragadtatást, mellyet műve költött bennem. Hiába, a népköltészet az igazi költészet. Legyünk rajta, hogy ezt tegyük uralkodóvá! Ha a nép uralkodni fog a költészetben, közel áll ahhoz, hogy a politicában is uralkodjék, s ez a század föladata, ezt kivívni czélja minden nemes kebelnek, ki megsokalta már látni, mint martírkodnak milliók, hogy egy pár ezren henyélhessenek és élvezzenek. Égbe a népet, pokolba az aristokratiát! 

Irjon Ön nekem, ha nem fogja restelni, írjon magáról, akármit, mindent, hány éves, nőtlen-e vagy házas, szőke-e vagy barna, magos-e vagy alacsony ….. minden érdekelni fog. Isten Önnel, isten Önnel. Ab invisisn 

 őszinte barátja 

 Petőfi Sándor” 

 

H.Cs.

Sokszor felmerülő kérdés a magyar irodalomtörténetben, hogy az egyes költők, neves írók, alkotó emberek kézírása miről árulkodik az utókor számára. Valljuk be, ma már igen nehéz helyzetben vannak a grafológusok is, hiszen a nyomdai terjesztés, az egyes írók, költők versesköteteiből az eredeti íráskép teljesen kiveszett, az eredeti kéziratok elérésé pedig igencsak nehézkes.

A Petőfi 200 emlékévek során természetesen felmerül a nemzeti költői géniusz, Petőfi Sándor kézírásában rejtőzködő üzenet feltárása, az írásképből kitárulkozó költő személyiségjegyeinek megismerési lehetősége. Ehhez a művelethez Petőfi első költői aláírását hívjuk segítségül, tette ezt 1999-ben Vörös Júlia is „A költő lánglelke nyomában” című tanulmányában, amelyben a költő írásképeinek változását, annak jellegzetességeit, a személyiségjegyek kidomborodását vizsgálta.

Az elemzésben – ahol Vörös Júlia kitér a költő korai korszaka egyes verseinek kézirataira is – kiemeli az íráskép jól olvashatóságát, amellyel a költő mondanivalójának nyíltságára hívja fel a figyelmet, nem takargat semmit az olvasók elől, kifejezi azt az olthatatlan szabadságvágyat, amely egész személyiségét meghatározta. A korai környezeti adottságok miatt kialakult akaraterő és céltudatosság jellegzetessége az első költői aláírásban is visszaköszönnek, hiszen a nagy energiákkal, lendületes vonalvezetéssel kanyarított íráskép a munka iránti elkötelezettséget, és elhivatottságot is közvetítik számunkra. Vörös Júlia elemzése alapján méltán állíthatjuk, hogy Petőfi Sándor már aláírásában is küzdött az elismerésért, azonban a támadó hajlam visszafogásának jeleit is tükröződni látjuk a költő írásképében.

Hogy a költő géniusz kézírása hogyan fejlődött tovább az alkotói folyamat során, azt az elkövetkező napokban megtudhatják.

 Kövessék bejegyzéseinket figyelemmel!

Hajagos Csaba

5 + 1 dolog, amit nem is sejtettél Petőfiről

1.     Iskoláról iskolára járt

Petőfi sosem volt eminens tanuló, pedig fiatalkorában 9 iskolában is megfordult. Mivel gyakran kellett költöznie, tanult Kiskunfélegyházán, Kecskeméten, Szentlőrincen, Budapesten és Aszódon is. Ennek köszönhetően már fiatalon igen nagy élettapasztalatra tehetett szert.

2.     Kiválóan sportolt

A költő remekül sportolt: nemcsak jól vívott, de vízi sportokban is kiemelkedő teljesítményt nyújtott. Ezt az is bizonyítja, hogy egy alkalommal, amikor egyik barátja, Szűcs János a Dunába esett, Petőfi mentette meg a férfi életét.

3.     Balkezes volt

A legtöbben nem tudják, hogy Petőfi Sándor is a híres magyar balkezesek táborát erősíti Papp László és Puskás Ferenc mellett. A balkezesek bizonyos sportokban, így a vívásban is előnyben vannak, talán ez volt az oka Petőfi kardforgatásban elért sikereinek is.

4.     Tejföllel itta a kávét

Igaz, a tejföl akkoriban egészen mást jelentett: nem savanykás tejterméket, amit a töltött káposzta tetejére teszünk, hanem a friss tej tetején úszó zsíros tejszínt vagy a forralt tej tetején képződő fölt. Ezzel szelídítették akkoriban a fekete italt.

5.     Nem volt jó színész

Petőfi, amennyire jó volt költőnek, annyira csapnivaló volt színésznek, ennek ellenére évekig hajszolta azt az ábrándot, hogy a deszkákon is elismerjék. A költő végül maga is belátta, hogy furcsa, gyenge hangja és szerény képességei elmozdíthatatlan akadályok álmai útjában.

+ 1: Szendrey Júlia igazi lázadó volt

Petőfi felesége volt az első nő, aki rövidre vágott hajjal, nadrágban jelent meg a társaságban, sőt szivarozni sem átallott! Kortársai elítélték a nyíltan politizáló, bátran nonkonformista írónőt.

Keresés

Cookie használat
Honlapunkon cookie-kat használunk, melyek célja, hogy teljesebb körű szolgáltatásokat nyújtsunk látogatóinknak. Az Elfogadom gombbal hozzájárulását adja ezek használatához. További információkat itt találhat a Cookie szabályzatról és az Adatkezelési tájékoztatóról.